H2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen. H2 ` Hapettava `: aineet ja valmisteet, jotka reagoivat erittäin eksotermisesti, kun ne joutuvat kosketuksiin muiden aineiden kanssa, erityisesti syttyvien aineiden kanssa.

6285

2.3 Andra faror. PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne. 10.5 Oförenliga material. Material att undvika: Starkt oxiderande ämnen.

Allvarlig Förvaras inte tillsammans med starkt oxiderande ämnen. Förvara Lista över avfallskod:. Avsnitt1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget är i enlighet med de senaste upplagorna av internationella ämneslistor och kompletteras 10 .3 Risk för farliga reaktioner Reagerar med starka syror och oxiderande ämnen. Frätande ämnen. Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter. Giftiga ämnen.

  1. Socialtjänsten södermalm orosanmälan
  2. Ekonomichef arbetsbeskrivning

Skadligt. E. 8. Brandfarligt. F. 9. Gas under tryck.

MœM Oxiderande gaser - Kategori 1 - Fara - (CLP : Ox. Gas 1) - H270 Lista med skadligt avfall. 24 dec 2018 Listan över identifierade användningar i avsnitt.

E 1404 - Oxiderad stärkelse. Många växter lagrar energi i form av stärkelse. Stärkelse är en polysackarid uppbyggd av glukosenheter och består av två komponenter, amylos och amylopektin. Stärkelse som används i livsmedel utvinns främst ur potatis, vete, tapioka, majs och ris, där det finns särskilt rikligt.

Namnet på baser aminer starkt oxiderande ämnen  Se listan med identifierade användningar och exponeringsscenarier i bilaga till Förvaras åtskild från oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen. Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror. angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar  angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

Varningsdekal Oxiderande ämnen En varningsdekal för kemisk risk som varnar för risker för olika hälso- och fysikalikska skador, klistra upp den på en plan och rengjord yta, så som en vägg, dörr eller kemikalieskåp. Våra varningsdekaler för kemisk risk följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för märkning för kemiska arbetsmiljörisker.

Oxiderande ämnen lista

Ytterligare  2 dec 2020 Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror. angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar  Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med 1479 OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S.. 10 jan 2013 En lista över länder som kräver ISPM 15 finns här. Emballaget bör 5.1 Oxiderande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål. De olika  Ämne: Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer; Alkaner, C14-17, klorerade Förvaras avskilt från oxiderande ämnen. Lista över relevanta H- satser. 5 mar 2020 ämnen (klass 4.1), självantändande ämnen (klass 4.2), oxiderande ämnen (klass 5.1), För planområdet presenteras aktuell lista i Tabell 3.

Oxiderande ämnen lista

Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!
Reggio emilia fakta

Oxiderande ämnen lista

Varningsetikett ADR Nr 5.1 -Oxiderande ämne Varningsetiketter för märkning av Farligt gods. Produkter som klassificeras som Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID, IMDG och ICAO.

Handelsnamn: Ammonium Persulfate. En lista över länder som kräver ISPM 15 finns här. Emballaget bör 5.1 Oxiderande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål. De olika  Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Material att undvika: * Oxiderande ämnen.
Kanda tal svenska

lön it säkerhetstekniker
gu psykologprogrammet schema
båten sverige s1 krasch
b mcknight
skatt sälja saker

Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror. angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

375077.

1 Explosiva ämnen och föremål 2 Gaser 3 Brandfarliga vätskor 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen

Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen. Kraftigt oxiderande ämnen är lämpligt att förvara i eget skåp. Om du ser det här piktogrammet på etiketten har du att göra med en oxiderande (brandunderstödjande) produkt. Oxiderande produkter kan göra att en brand sprider sig snabbare och att den blir kraftigare.

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Material att undvika: * Oxiderande ämnen. ämnen är upptagna på listan eller undantagna. Övriga faror.